Kosten en vergoeding 2019

Hoffman Psychologen heeft er voor gekozen om contractvrij te werken. We spreken van niet-gecontracteerde zorg. Het is afhankelijk van uw polis, welk percentage van het behandeltarief u vergoed zult krijgen.

Er zijn twee soorten polissen: naturapolis en restitutiepolis.

– Bij een naturapolis vergoedt de verzekeraar een groot deel van de kosten van niet-gecontracteerdezorg, meestal zo’n 70 tot 80%. Een budgetpolis is een afgeslankte vorm van een naturapolis. Hierbij is de vergoeding lager.
– bij een restitutiepolis vergoedt de verzekeraar 100% van het gemiddelde tarief. In de regel is deze per maand iets duurder.

De term eerstelijns psychologische zorg is vervangen door Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ).

Belangrijkste voorwaarden voor vergoeding:

-U heeft een verwijsbrief van uw huisarts nodig
-De datum op de verwijsbrief dient vóór de datum van het eerste consult te staan
-In de verwijsbrief dient een vermoeden te staan van een DSM-diagnose.

Een DSM-diagnose is een diagnose die opgenomen is in het Diagnostisch handboek voor psychische problematiek (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Na een intake procedure, stelt de psycholoog de definitieve DSM- diagnose en wordt er een passend behandeltraject gekozen. De vergoeding hangt af van de ernst van uw problematiek, dit komt neer op maximaal 5, 8, of 13 consulten en komt overeen met een kort-, middel- of intensief behandeltraject.

NZa-tarief prestaties (vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit)

[table id=1 /]

U ontvangt na afronding van een behandeltraject per mail de nota, die u zelf tijdig dient te voldoen. Deze nota kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar om vergoeding te ontvangen. U wordt geadviseerd om vooraf navraag te doen bij uw zorgverzekeraar over de vergoeding. Zodat u weet waar u aan toe bent. De zorgverzekeraar zal uw eigenrisico verrekenen met de nota. Voor kinderen tot 18 jaar is er geen eigenrisico. Het basis eigenrisico is in 2018 vastgesteld op € 385,00.

Directe en indirecte tijdsbesteding:

Naast de gesprekken (directe tijd) die 45 minuten duren, wordt binnen het gekozen behandeltraject ook indirecte tijd berekend. Hieronder wordt verstaan:
• voorbereiding en uitwerking gesprekken, digitale verslaglegging en rapportage aan verwijzer/derden
• vragenlijst- en testonderzoekuitwerking
• eventueel (met toestemming van u) overleg met collega’s, huisarts, psychiater etc.

Niet verzekerde zorg:

Niet alle zogenoemde DSM-diagnosen vallen onder de verzekerde basiszorg: o.a. aanpassingsstoornissen, leerstoornissen, relatie- en werkproblemen worden niet vergoed. Mogelijk worden deze wel vergoed vanuit uw aanvullend pakket. De kosten voor consulten die buiten de verzekerde basiszorg vallen, worden aan u zelf gedeclareerd tegen een tarief van 95 euro per consult. Voor telefonische consulten of emailconsulten langer dan 15 minuten wordt ¼ consult in rekening gebracht.

Stoppen van de behandeling:

Wanneer u tussentijds besluit te stoppen met de behandeling, zijn de kosten van het gekozen zorgzwaartepakket voor u als cliënt. Vergelijk het met een cursus die u volgt of een vakantie die u heeft geboekt. U betaalt voor wat is afgesproken, ook als u besluit om tussentijds te stoppen. Wanneer u na 1 of 2 gesprekken stopt, zal een transitieprestatie in rekening gebracht worden.

Annuleren

Bij verhindering kunt u kosteloos tot 24 uur van tevoren afmelden middels een telefoontje of het inspreken van mijn voicemail. Ook kunt u tijdig een sms of What’s app bericht versturen. Gelieve niet per mail af te melden. Wanneer het afmelden korter is dan 24 uur, wordt een consult aan u doorberekend.

Bij klachten

Hoffmanpsychologen is aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP). Wanneer u een klacht heeft over de behandeling of wanneer u het niet eens bent met de gang van zaken, kunt u dit het beste met uw behandelaar zelf bespreken. Wanneer dit niet lukt of dit geen bevredigende uitkomst geeft, kunt u uw klacht richten tot de klachtenfunctionaris van het LVVP klachtenfunctionarissen@lvvp.info
.
Bij vragen kunt u contact opnemen met Frenneke Hoffman: 06-15395410

Ik ga uit van ieders kracht en eigen probleemoplossend vermogen